PLAN POŁĄCZENIA
IDACO Sp. z o.o. oraz WE holdings Sp. z o.o.

Radzymin, 13 kwietnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, Zarządy IDACO Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie oraz WE holdings Sp. z .o.o. z siedzibą w Radzyminie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły łączenia:

1.   Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

IDACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie, ul. Łąki 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000190125 (‘IDACO’ lub ‘Spółka Przejmująca’);

oraz

WE holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie, ul. Weteranów 247, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 484235 (‘WE holdings’ lub ‘Spółka Przejmowana’).

Łączenie IDACO i WE holdings będzie łączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółką Przejmującą będzie IDACO, a Spółką Przejmowaną będzie WE holdings.

IDACO posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym WE holdings. Z uwagi na powyższe, Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej podejmują decyzję o przeprowadzeniu procedury połączenia spółek według uproszczonej procedury połączeniowej, o której mowa w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

2.   Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3.    Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej.

Pominięte na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4.    Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt 3 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5.   Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) uprawnień niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6.    Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

 

W związku z łączeniem nie przewiduje się zmian umowy spółki Przejmującej (IDACO Sp. z o.o.).

 

Załączniki:

1) projekt uchwały WE holdings o połączeniu spółek,

2) obecna umowa spółki IDACO (w ramach łączenia nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej),

3) ustalenie wartości majątku WE holdings (Spółki Przejmowanej) na dzień 31 marca 2017 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego oraz publikację planu połączenia na stronach internetowych spółek uczestniczących w łączeniu, zgodnie z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych),

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 

Zarząd IDACO Sp. z o.o.:

 

__________________________           

Eytan Dahan – Prezes Zarządu                                              

 

Zarząd WE holdings Sp. z o.o.:

 

___________________________

Eytan Dahan – członek Zarządu

 

 

Copyright Nazwa.pl